42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Współpraca w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI).

Cel: wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (współpraca w ramach grup EPI).

Wsparcie obejmie grupy EPI utworzone w celu opracowania i wdrożenia konkretnej operacji. Przedmiotem operacji mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów rolnych. Również innowacyjne metody organizacji i marketingu.

Grupę operacyjną na rzecz innowacji (EPI) tworzą co najmniej dwa podmioty z poniższych różnych kategorii:

 • rolnicy lub grupy rolników,
 • posiadacze lasów,
 • naukowcy,
 • instytuty lub jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych),
 • przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji).

Zakres Działania:

a)  Tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI),
b)  Rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym,
c)  Projekty pilotażowe dotyczące wdrożenia do praktyki rozwiązań uzyskanych w wyniku realizacji operacji z zakresu wskazanego w punkcie b)

Poziom wsparcia:

 • 100% kosztów kwalifikowanych dotyczących funkcjonowania grypy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI), studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji,
 • 90% kosztów kwalifikowanych dotyczących prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji,
 • 50% kosztów kwalifikowanych możliwych do refundacji m. in. w ramach Działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” (koszty inwestycyjne, zakup praw do własności intelektualnej, patentów, licencji)

Limit środków:

 • 2 miliony złotych na tworzenie i funkcjonowanie grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI) i nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji z zakresu b) i c)
 • 10 milionów złotych na operacje z zakresu b) i c)

Budżet Działania w PROW 2014-2020: 58 mln euro.

 

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych. 

Beneficjent:

 • podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa (m.in. mięsa, mleka, owoców, warzyw, olejów i tłuszczów; produkcji paszy i karmy) lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (handel hurtowy zbożami, mięsem, owocami, warzywami, kwiatami, mlekiem i wyrobami mleczarskimi; również przechowalnictwo w chłodniach/mroźniach). Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
 • rolnik, małżonek rolnika lub domownik (dotyczy osób rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych).

Poziom wsparcia:

 • 50% kosztów kwalifikowanych

Limit środków:

 • 3 miliony złotych
 • 15 milionów złotych – związki grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów
 • 300 tysięcy złotych – rolnicy rozpoczynający działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

Budżet Działania w PROW 2014-2020: 693 mln euro.

 

Modernizacja gospodarstw rolnych.

Cel: zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

 • rozwój produkcji prosiąt.

Dostęp: minimalna liczba loch po zrealizowaniu operacji ma wynosić 50 sztuk.

 • rozwój produkcji mleka krowiego.

Dostęp: jeżeli utrzymywane jest co najmniej 15 krów (nie dotyczy młodego rolnika) i w wyniku realizacji operacji ilość zwierząt zostanie zwiększona do co najmniej 25 krów.

 • rozwój produkcji bydła mięsnego.
 • inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (chów drobiu tylko wtedy jeżeli jest/będzie ekologiczny).

Wymogiem jest wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy (poprzez między innymi racjonalizację technologii produkcji lub wprowadzenie innowacji, zmianę profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu) oraz prowadzenie w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Beneficjent: rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników (inwestycje zbiorowe).

Progi dostępu – wielkość ekonomiczna gospodarstwa – standardowa produkcja (SO): 10 tys. euro – 200 tys. euro.  Gospodarstwa do 300 hektarów.

Koszty kwalifikowane obejmować będą między innymi:

a)  Koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli,

b)  Koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia,

c)  Koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej,

d)  Koszty ogólne (przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, kierowanie robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, studia wykonalności),

e)  Koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat,

f)   Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Poziom wsparcia:

 • 60% kosztów kwalifikowanych – młodzi rolnicy i inwestycje zbiorowe,
 • 50% kosztów kwalifikowanych – inni beneficjenci.

Limit środków:

 • 900 tysięcy złotych – rozwój produkcji prosiąt,
 • 500 tysięcy złotych – inwestycje związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi lub magazynami paszowymi, w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,
 • 200 tysięcy złotych – pozostałe.

Budżet Działania w PROW 2014-2020 (łącznie z poddziałaniami): 2 401 mln euro.

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Cel: dokonanie zasadniczych zmian w gospodarstwie, które przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększenia rentowności (przy szczególnym uwzględnieniu zmiany profilu produkcji rolnej).

Beneficjent:

Rolnik ubezpieczony w KRUS, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) poniżej 10 tysięcy euro.

W wyniku realizacji biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 20% i minimalnie do wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO) 10 tysięcy euro.

Beneficjent musi rozpocząć prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

Limit środków:

 • 60 tysięcy złotych wypłacane w ratach (80% + 20%)

Budżet Działania w PROW 2014-2020: 883 mln euro. Wsparcie przewidziano dla około 50 tysięcy małych gospodarstw.

 

Premie dla młodych rolników.

Beneficjent:

Osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełni je w ciągu 3 lat), po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego (lub prowadzi je nie dłużej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku).

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie równa co najmniej średniej krajowej      (10,48 ha) lub wojewódzkiej (jeżeli jest mniejsza – przykładowo łódzkie 7,61 ha). Nie większa niż 300 hektarów.

Beneficjent zobowiązuje się do ubezpieczenia w KRUS przez minimum 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty premii i rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

Limit środków:

 • 100 tysięcy złotych wypłacane w ratach (80% + 20%).

Budżet Działania w PROW 2014-2020: 718 mln euro.

 

Premie na rozpoczęcia działalności pozarolniczej.

Beneficjent:

Osoba fizyczna, która:

 • jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
 • gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano płatność do gruntów rolnych w tym gospodarstwie, lub skorzystała z działania „Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” PROW 2014-2020.

Wymagania:

 • Biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej musi założyć zatrudnienie co najmniej jednej osoby (również samo zatrudnienie).
 • Rejestracja działalności.
 • Podleganie ubezpieczeniu w KRUS, nie przejście na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W ramach tego Działania pomoc może zostać udzielona na rozpoczęcie działalności w zakresie:

a)  Sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,
b)  Rzemiosła lub rękodzielnictwa,
c)  Turystyki wiejskiej,
d)  Przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,
e)  Świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
f)  Działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
g)  Działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

Limit środków:

 • 100 tysięcy złotych wypłacane w ratach (80% + 20%)

Budżet Działania w PROW 2014-2020: 414 mln euro.

 

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych.

Beneficjent:

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (mikro, małe przedsiębiorstwo) przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku.

Koszty kwalifikowane:

Zakup i instalacja lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego.

Poziom wsparcia:

 • 50% kosztów kwalifikowanych

Limit środków:

 • 500 tysięcy złotych

Budżet Działania w PROW 2014-2020: 65 mln euro.

 

Tworzenie grup i organizacji producentów.

Beneficjent:

Nowa grupa producentów rolnych/nowa organizacja producentów, która powstała po 1 stycznia 2014 roku na podstawie biznesplanu, działająca jako przedsiębiorstwo (mikro, małe, średnie).

Wsparcie ma postać procentowego ryczałtu od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji.

Wysokość wsparcia do 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy, w odniesieniu do wielkości produkcji sprzedanej:

 • 10% za pierwszy rok
 • 8% za drugi rok
 • 6% za trzeci rok
 • 5% za czwarty rok
 • 4% za piąty rok

Istnieje konieczność zrealizowania zaakceptowanych założeń biznesplanu.

Budżet Działania w PROW 2014-2020: 403 mln euro.

Zaufało nam ponad 200 Klientów

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com