42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Zakończono nabór w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Dokonano wyboru projektów  do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Spośród 41 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, do dofinansowania zostało zakwalifikowanych  19. Na liście projektów rekomendowanych do wsparcia znalazły się dwa projekty opracowane przez naszą firmę, w tym  jeden z nich uzyskał  100% punktów. Wartość projektów wyłonionych do dofinansowania  wynosi 35 263 873,68 zł, natomiast wysokość wsparcia  to  13 148 691,95 zł.

 


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com