42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Współpraca w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI).

Cel: wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (współpraca w ramach grup EPI). Wsparcie obejmie grupy EPI utworzone w celu opracowania i wdrożenia konkretnej operacji. Przedmiotem operacji mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów rolnych. Również innowacyjne metody organizacji i marketingu.

Celem Grupy operacyjnej na rzecz innowacji EPI jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

- nowego lub znacznie udoskonalonego produktu (objętego załącznikiem nr 1 do Traktatu ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej) lub

- nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) lub

- tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Grupę operacyjną na rzecz innowacji (EPI) tworzą co najmniej dwa podmioty z poniższych różnych kategorii:

a) rolnicy (udział rolnika w grupie jest obowiązkowy),

b) właściciele lasów,

c) jednostki naukowe oraz uczelnie – wymagany zawsze, jeżeli w ramach operacji występują koszty badań,

d) przedsiębiorcy (w tym duzi przedsiębiorcy),

e) podmioty świadczące usługi doradcze.

 Poziom wsparcia:

  • 100% kosztów badań,
  • 100% kosztów ogólnych,
  • 70% kosztów inwestycyjnych,
  • koszty bieżące, rozliczane w formie ryczałtu, mogą być objęte pomocą w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów inwestycyjnych i kosztów badań.

Ograniczenia:

- koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 20% sumy pozostałych kosztów,

- koszty badań uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 50% kwoty pomocy.

Operacje muszą zostać zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2024 roku.

 Wysokość pomocy:

- 5 500 000 złotych – limit dla kosztów inwestycyjnych, kosztów badań i kosztów bieżących,

- 500 000 złotych – limit dla kosztów ogólnych.

 

 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Beneficjent:

  • podmiot, który ma zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa (m.in. mięsa, mleka, owoców, warzyw, olejów i tłuszczów; produkcji paszy i karmy) lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych (handel hurtowy zbożami, mięsem, owocami, warzywami, kwiatami, mlekiem i wyrobami mleczarskimi; również przechowalnictwo w chłodniach/mroźniach). Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
  • rolnik, małżonek rolnika lub domownik (dotyczy osób rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych).

 Poziom wsparcia:

  • 50% kosztów kwalifikowanych

 Limit środków:

  • 10 milionów złotych,
  • 15 milionów złotych – związki grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów
  • 500 tysięcy złotych – rolnicy rozpoczynający działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaufało nam ponad 400 Klientów

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com