42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Działanie XIII.1 REACT-EU DLA PRZEDSIĘBIORSTW - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Działanie XIII.1 REACT-EU DLA PRZEDSIĘBIORSTW - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Dla kogo

 Przedsiębiorstwa MŚP

 

Na co

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na udzielenie wsparcia MŚP, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 oraz podniesienia ich konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej. W związku z tym przewiduje się finansowanie zakupu zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego), czy specjalistycznego oprogramowania oraz technologii wykorzystujących technikę cyfrową, jak również inwestycji, które będą zwiększać efektywność energetyczną przedsiębiorstw. W celu zachęcenia przedsiębiorców do transformacji cyfrowej i ekologicznej planuje się zastosowanie kryteriów premiujących projekty wykorzystujące rozwiązania w tym zakresie.

Terminy naboru wniosków

7 - 28 wrzesień 2022

Alokacja

Ok. 25 mln PLN

Poziom dofinansowania

85% kosztów kwalifikowalnych, na tym etapie nie jest znana maksymalna wielkość kosztów kwalifikowalnych.

 

Kryteria oceny - obligatoryjne

1)      Rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło nie później niż 1 lipca 2019 roku (weryfikacja na podstawie dokumentu rejestrowego).

2)      Wnioskodawca jest mikro/małym lub średnim przedsiębiorstwem

3)      Realizacja projektu musi mieć miejsce na terenie województwa łódzkiego a wnioskodawca musi posiadać co najmniej od 1 lipca 2019 siedzibę bądź oddział bądź stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego

4)      Planowana we wniosku data zakończenia realizacji projektu nie przekracza 30 września 2023 roku.

5)      Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji dotyczących wsparcia infrastruktury instytucji opiekuńczo-pobytowych.

6)      Wykonalność finansowa projektu (konieczność zapewnienia finansowania wkładu własnego z tyt. Wydatków kwalifikowalnych a także wkładu własnego w wysokości wydatków niekwalifikowalnych.

7)      Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu oraz wpływ epidemii COVID-19 na kondycję wnioskodawcy.

 

Ocenie podlega:

a) czy projekt dotyczy inwestycji w MŚP polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Zaplanowane przedsięwzięcia muszą koncentrować się na wyzwaniach i potrzebach inwestycyjnych MŚP związanych z trwałą odbudową i zwiększeniem odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na kryzysy lub z podniesieniem jego konkurencyjności.

b) czy spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19,

 

wyliczony w okresie: od 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r. w stosunku do 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. wynosi minimum 15 %.

 

Ocena ww. warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów księgowych potwierdzających spadek obrotów.

Ważne:

Ocena wpływu projektu na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 będzie oparta na weryfikacji, czy w obecnych warunkach gospodarczych realizacja projektu będzie faktycznie ratunkiem gospodarczym dla wnioskodawcy i pomoże pokonać te problemy, które stały się bezpośrednio powodem spadku przychodów. Realizowany projekt winien służyć przezwyciężeniu negatywnych zjawisk w otoczeniu biznesowym wnioskodawcy – nie może on stanowić dla wnioskodawcy wyłącznie inwestycji rozwojowej, której celem jest zaspokojenie zgłaszanych przez klientów potrzeb lub realizacja obranej wcześniej strategii rozwojowej.

Kryteria oceny - punktowe

 

 

 

 

 

Kryteria oceny - punktowe

               

1.  Wpływ epidemii COVID-19 na kondycję wnioskodawcy (waga 2 – maks. 16 pkt)

Ocenie podlega procentowy spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie.

PUNKTACJA:

8 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 90% do 100 %;

7 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 80% do 90 %;

6 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 70% do 80 %;

5 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 60% do 70 %;

4 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 50% do 60%;

3 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 40% do 50%;

2 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale powyżej 30% do 40%;

1 pkt – przedsiębiorstwo odnotowało spadek przychodów ogółem w przedziale od 15 % do 30 %.

 

2. Zastosowanie technologii cyfrowych (waga 10, maks. 10 pkt.)

 Ocenie podlega, czy inwestycja wdrażana w ramach projektu zawiera zastosowanie technologii cyfrowych.

Technologie cyfrowe rozumiane są jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne. Jest to działalność natury technicznej, ekonomicznej i organizacyjnej mająca na celu wprowadzenie urządzeń cyfrowych i systemów cyfrowych w MŚP.

PUNKTACJA:

1  pkt – projekt zakłada zastosowanie technologii cyfrowych

0  pkt – projekt nie zakłada zastosowania technologii cyfrowych

 

3. Uwzględnienie aspektów środowiskowych w ramach projektu (waga 10 pkt, maks. 10 pkt.)

Ocenie podlega, czy wnioskodawca planuje w projekcie działania ukierunkowane na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie potwierdzających, iż wdrażane w ramach projektu rozwiązania są zgodne z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działalności oraz mają pozytywny wpływ na środowisko.

 

PUNKTACJA:

1 pkt – projekt zakłada zastosowanie rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko, zgodnych z normami unijnymi stosownymi do charakteru prowadzonej działalności,

0 pkt – projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań poprawiających obecny poziom oddziaływania na środowisko

 

 4. Wpływ projektu na gospodarkę województwa łódzkiego (waga 2, maks. 10 pkt.)

Ocenie podlega, jaki wpływ ma projekt na gospodarkę regionu.

Weryfikacji podlegać będzie siedziba lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, dokonana na podstawie dokumentu rejestrowego. W odniesieniu do osób prawnych i ułomnych osób prawnych - weryfikacji będzie podlegał adres siedziby, natomiast w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (z wyłączeniem dodatkowych stałych miejsc wykonywania działalności).

 PUNKTACJA:

 5 pkt – projekt wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego, ponieważ Wnioskodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego;

0 pkt – projekt nie wpływa na rozwój gospodarki regionu województwa łódzkiego, ponieważ Wnioskodawca nie posiada siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

 

Min. 2 pkt. - Max. 46 pkt.

 


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com