42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Konkurs dla Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach rozstrzygnięty!

Dokonano wyboru projektów  do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPPD.01.02.01‐IZ.00‐20‐001/16, ogłoszonym w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Spośród 50 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 22. Na liście projektów rekomendowanych do wsparcia znalazł się projekt przygotowany przez nas dla firmy HERBAPOL ‐ LUBLIN S.A, który uzyskał wysoką 2 lokatę na liście projektów wybranych do dofinansowania. Koszt całkowity projektu wynosi 3 180 525,40 PLN, natomiast wysokość wsparcia to 1 437 733,23 PLN.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com