42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Wybór projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP

 

Ogłoszono wyniki naboru do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

W wyniku pozytywnej oceny merytorycznej  do wsparcia zostało zarekomendowanych 39 projektów. Wśród nich znalazło się 8 wniosków opracowanych przez naszą firmę, wartość ich dofinansowania wynosi ponad 16 mln złotych, co stanowi 23% całkowitej kwoty dofinansowania w ramach konkursu.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com