42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Dotacje unijne

Fundusze unijne w perspektywie budżetowej 2014-2020

Polska jest największym beneficjentem unijnego budżetu ze wszystkich 28 państw członkowskich. Nasz kraj otrzyma z budżetu spójności ok. 82,5 mld € (dla porównania Niemcy ok. 27 mld  €), co daje kwotę o 10 mld € większą w porównaniu  do poprzedniej perspektywy finansowej, tj. lat 2007-2013.

Bieżący okres programowy obejmuje lata 2014-2020. Aktualnie wszystkie programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Pierwsze nabory wniosków już zostały ogłoszone (w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa). Uruchomienie środków dotacyjnych na szerszą skalę, w tym dla przedsiębiorców w zakresie wsparcia badań
i wdrażania ich wyników, planowane jest w II-III kwartale 2015 r. Kumulacja interwencji przypadnie na lata 2016-2018.

W porównaniu do okresu 2007-2013 nastąpi wyraźny wzrost wydatków w obszarze innowacyjności
i wsparcia przedsiębiorców
. Głównymi źródłami pomocy finansowej w tym zakresie będą: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Przewiduje się, że łączna pula środków skierowanych bezpośrednio do firm  (inwestycje w badania i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności) osiągnie poziom ok. 16 mld €.

Poszerzona zostanie także oferta instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń), które obejmą do 10% alokacji poszczególnych programów operacyjnych. Tego typu finansowanie daje szansę na wsparcie większej liczby projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa. Będzie ono stosowane przede wszystkim w zakresie wspierania powstawania i rozwoju innowacyjnych firm, w ramach różnego rodzaju funduszy kapitałowych, fundusz typu Venture Capital lub sieci Aniołów Biznesu, a także  w przypadku inwestycji, w których ryzyko niepowodzenia nie jest wysokie.

Preferencje w zakresie wsparcia dotacyjnego dla przedsiębiorstw obejmą przede wszystkim działalność badawczo-rozwojową (wszystkie kategorie przedsiębiorstw) a w przypadku inwestycji – przedsięwzięcia dotyczące wdrażania wyników prac B+R, związane z wprowadzaniem innowacji produktowych i/lub procesowych (technologicznych). Z pewnością wysoko punktowana będzie współpraca z jednostkami naukowymi oraz wykorzystanie w projekcie praw własności przemysłowej (patenty/zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe).

Nowością w bieżącym okresie programowania jest koncepcja inteligentnych specjalizacji na szczeblu krajowym i regionalnym, co wiąże się z potrzebą koncentracji wsparcia na obszarach kluczowych
z punktu widzenia możliwości rozwoju Polski czy danego województwa. Oznacza to większą szansę na dotacje w projektach inwestycyjnych, w których dodatkowe punkty za zgodność projektu z inteligentną specjalizacją będą przyznawane na etapie oceny merytorycznej. Z kolei w przypadku projektów badawczych tylko przedsiębiorcy z branż zaliczających się do inteligentnych specjalizacji będą mogli aplikować o dofinansowanie.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje to 18 wyselekcjonowanych specjalizacji zgrupowanych w 5 obszarach tematycznych:

I.     Zdrowe społeczeństwo

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne.
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej.
3. Wytwarzanie produktów leczniczych.

II.     Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa

4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego.
5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji).
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.

III.     Zrównoważona energetyka

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.
8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

IV.     Surowce naturalne i gospodarka odpadami:

10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców. naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.
11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).
12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

V.     Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym): 

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
18. Optoelektroniczne systemy i materiały.

Na poziome regionalnym każde województwo określa własny katalog inteligentnych specjalizacji regionalnych.

Ramy systemu wykorzystania środków z funduszy unijnych w Polsce wyznaczają krajowe i regionalne programy operacyjne.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), będący kontynuatorem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z poprzedniej perspektywy, kładzie większy nacisk na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej. Dofinansowaniu podlegać będą także wdrożenia wyników prac B+R oraz inwestycje w infrastrukturę B+R w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych. Z kolei działania związane ze wsparciem budowy sieci szerokopasmowych oraz rozwoju e-usług publicznych wyodrębnione zostały w nowym programie – PO Polska Cyfrowa. Z kolei popularne w poprzednim okresie działania dotyczące wspierania e-gospodarki czy też elektronicznego biznesu B2B będą realizowane na poziomie regionalnym.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ), kontynuować będzie główne założenia programu o tej samej nazwie z poprzedniej perspektywy. Gros środków zostanie przeznaczone na budowę infrastruktury transportowej, wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami (podobnie jak w latach 2007-2013). Duży nacisk zostanie położony na ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne oraz energetykę ze źródeł odnawialnych.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) jest programem skierowanym do 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Więcej środków niż w poprzednim okresie trafi do przedsiębiorców.

PO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w porównaniu do swojego poprzednika – PO Kapitał Ludzki – został znacznie okrojony. Wsparcie kierowane będzie przede wszystkim do instytucji publicznych
i samorządowych na realizację projektów systemowych (pozakonkursowych).

16 Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie będzie programami dwufunduszowymi (tj. finansowanymi ze środków EFRR, EFS). Obejmą one bardzo szeroki zakres interwencji: od wspierania działalności badawczo-rozwojowej i przedsiębiorczości, poprzez działania związane z infrastrukturą drogową i kolejową, gospodarką komunalną, rewitalizacją, infrastrukturą ochrony zdrowia i usług społecznych, aż po aspekty związane z walką z wykluczeniem społecznym, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, czy poprawą systemu edukacji.

Poniższe zestawienie zawiera porównanie alokacji w ramach poszczególnych programów w bieżącej
i poprzedniej perspektywie finansowej.

Perspektywa 2007-2013

Perspektywa 2014-2020

Program

Alokacja środków UE [mld €]

Program

Alokacja środków UE [mld €]

PO Innowacyjna Gospodarka

8,7

PO Inteligentny Rozwój

8,61

PO Polska Cyfrowa

2,17

PO Infrastruktura i Środowisko

28,3

PO Infrastruktura i Środowisko

27,41

PO Rozwój Polski Wschodniej

2,4

PO  Polska Wschodnia

2,00

PO Kapitał Ludzki

10

PO Wiedza, Edukacja , Rozwój

4,69

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

17,3

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

31,28

 Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie sowich przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych już w 2015 r. W ramach PO Inteligentny Rozwój spodziewane są następujące nabory wniosków:

a)      wsparcie działalności B+R:

 • Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”): kwiecień 2015 r. (MŚP)
 • Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”): październik 2015 r. (duże przedsiębiorstwa)
 • Działanie Demonstrator. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej: maj 2015 r.

b)      wsparcie wdrożeń wyników prac B+R:

 • Badania na rynek (PARP, wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, dotacje 4-20 mln zł): sierpień 2015 r.
 • Kredyt na innowacje technologiczne (BGK, wsparcie wdrożeń nowych technologii, premia technologiczna do 6 mln zł): jesień 2015 r.

W II połowie 2015 r. można oczekiwać także uruchomienia środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zakres projektów i poziom dofinansowania

Projekty badawcze polegają na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii,
a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu
w przypadku technologii generycznych.

Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

‒  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

‒  opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Koszty kwalifikowalne w projektach badawczych obejmują m.in.:

‒  koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań;

‒  koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań (koszty amortyzacji przez okres realizacji projektu lub koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury, niekiedy także koszty nabycia do określonej kwoty);

‒  koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy;

‒  koszty wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how
i nieopatentowanej wiedzy technicznej zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych,;

‒   koszty usług doradczych i usług równorzędnych;

‒   koszty bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi uzyskania praw własności przemysłowej;

‒  koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych
i podobnych produktów;

‒  koszty ogólne rozliczane metodą ryczałtową (jako procent kosztów kwalifikowalnych rozliczanych w pozostałych kategoriach), np.:

 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych dla realizacji projektu,
 • koszty administracyjne (opłaty za telefony, Internet, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty skarbowe i notarialne, BHP, koszty ubezpieczeń majątkowych, zakup materiałów biurowych),
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia,
 • usługi zewnętrzne (usługi księgowe, audytu, usługi prawne, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy, ani nie są związane z jego bieżącymi wydatkami operacyjnymi, zakup ogłoszeń prasowych, usługi drukarskie, usługi kopiowania dokumentów, usługi bankowe).

Intensywność wsparcia w ramach projektów badawczych zależy wyłącznie od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru prac badawczych. Nie zależy od lokalizacji projektu.

Badania przemysłowe:

 • 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw;
 • 50% dla dużych przedsiębiorstw.

Prace rozwojowe:

 • do 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • do 35% dla średnich przedsiębiorstw;
 • do 25% dla dużych przedsiębiorstw.

W przypadku skutecznej współpracy (zawiązanie konsorcjum lub podmioty współpracujące na podstawie umowy) z innym niepowiązanymi przedsiębiorcami lub organizacją badawczą (jednostką naukową lub zagranicznym publicznym ośrodkiem badawczym), z wyłączeniem podwykonawstwa, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% w przypadku badań przemysłowych i 60% w przypadku prac rozwojowych).

W przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych) lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem).

Projekty inwestycyjne w nowej perspektywie w dużej mierze będą dotyczyć wdrażania wyników zakupionych lub przeprowadzonych wcześniej przez przedsiębiorstwo wyników prac badawczo-rozwojowych, noszących znamiona innowacji produktowej lub procesowej.

Koszty kwalifikowalne w projektach inwestycyjnych obejmują m.in.:

 • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • zakup budynku, budowli lub ich części;
 • zakup środków trwałych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, środków trwałych i WNiP z tytułu umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
 • najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli lub ich części, do dnia zakończenia realizacji inwestycji;
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych.

Intensywność wsparcia na inwestycje wyznacza tzw. mapa pomocy regionalnej, zgodnie z którą poziom dofinansowania uzależniony jest od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa:

Intensywność wsparcia dla średnich przedsiębiorstw podlega zwiększeniu o 10%, a dla mikro i małych przedsiębiorstw o 20% w stosunku do wskazanej wartości bazowej.

Przygotowanie projektu

Z uwagi na fakt, iż w większości konkursów Beneficjentami będą mogły być jedynie przedsiębiorstwa mikro, małe lub średnie, na wstępie należy dokonać weryfikacji statusu przedsiębiorstwa, zgodnie z poniższymi limitami dla poszczególnych kategorii firm: 

Należy przy tym zaznaczyć, iż zmiana wielkości przedsiębiorstwa, związana z przejściem do wyższej lub spadkiem do niższej kategorii formalnie następuje dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo przez
2 kolejne okresy sprawozdawcze będzie mieściło się w limitach dla danej kategorii. Nie dotyczy
to zmiany wielkości przedsiębiorstwa w wyniku zaistnienia powiązań z inną firmą (np. wskutek nabycia udziałów / akcji). Tego tupu zmiany skutkują z chwilą ich zaistnienia.

W przypadku powiązań uwzględniane są zarówno bezpośrednie powiązania kapitałowe przedsiębiorstw, jak i powiązania osobowe powyżej poziomu 50% (za pośrednictwem członków organów zarządzających lub udziałowców będących osobami fizycznymi). W efekcie przedsiębiorstwa dysponujące od 25 do 50% udziału w kapitale / prawach głosu innych przedsiębiorstw i działające na tym samym rynku właściwym lub pokrewnym, są zaliczane do przedsiębiorstw partnerskich. Gdy udział ten wynosi powyżej 50% przedsiębiorstwa są uznawane za powiązane. Do wyliczania statusu przedsiębiorstwa aplikującego o środki unijne wlicza się dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia przedsiębiorstw partnerskich (proporcjonalnie do stopnia powiązania) oraz powiązanych (w całości).

Aby spełnić warunki ubiegania się o dofinansowanie bądź zwiększyć szanse uzyskania większej liczby punktów na etapie oceny projektu, należy odpowiednio wcześniej rozpocząć prace przygotowawcze. Dotyczy to m.in. skompletowania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dokumentów potwierdzających wysoki stopień przygotowania projektu do realizacji, takich jak:

 • projekt architektoniczny i budowlany
 • pozwolenie na budowę
 • decyzja środowiskowa

Równie istotny jest też wiarygodny montaż finansowy projektu, gwarantujący wykonalność finansową przedsięwzięcia (wykazanie możliwości sfinansowania całości inwestycji) oraz potwierdzający zabezpieczenie wkładu własnego w postaci środków na rachunku przedsiębiorstwa lub pozyskania finansowania zewnętrznego (promesa kredytowa).

Szczegółowej analizie poddawana jest także bieżąca sytuacja ekonomiczna Wnioskodawcy. Wysokość niepokrytych strat przedsiębiorstwa z lat ubiegłych nie może przewyższać 50% wysokości kapitału zarejestrowanego (sum wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie może przewyższać 25% wysokości tego kapitału.

Planując realizację projektu należy bezwzględnie przestrzegać zasady, iż rozpoczęcie przedsięwziecia może nastąpić nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie projektu uznaje się rozpoczęcie prac budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji. Z kolei rozpoczęcie budowy (robót budowlanych) następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Rozpoczęcia projektu nie stanowią natomiast czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności:

 • studia wykonalności,
 • usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne),
 • pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych (decyzja środowiskowa, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę)
 • wszczęcie procedury postępowania ofertowego / przetargu (przygotowanie dokumentacji, ogłoszenie postępowania / przetargu), bez wyłonienia wykonawcy.

Zaufało nam ponad 200 Klientów

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com