42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź

Aktualności

Wybór projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP

Ogłoszono wyniki naboru do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

Czytaj dalej


Zakończono nabór w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokonano wyboru projektów do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


Rozstrzygnięcie konkursu 2/1.2/2015_INNOMED - Program sektorowy „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”

Zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2015_INNOMED, zorganizowanego przez NCBR w ramach Programu sektorowego „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”.

Czytaj dalej


Ogłoszono wyniki naboru w ramach programu INNOTEXTILE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 1/1.2/2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w konkursie 1/1.2/2016/POIR w ramach Programu sektorowego INNOTEXTILE, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

Czytaj dalej


Wybór do dofinansowania w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 na projekty B+R przedsiębiorstw

Wyłoniono projekty do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


Konkurs dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR na lata 2014 – 2020 rozstrzygnięty!

Zakończono ocenę wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, którego organizatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem konkursu było podniesienie innowacyjności MSP, poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii.

Czytaj dalej


Dotacja w kwocie 563 247 523,35 zł w ramach działania 4.2. POIR

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zakończył ocenę wniosków dla działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem było wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Czytaj dalej


Ogłoszono wyniki naboru do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 PO IR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła projekty które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Czytaj dalej


Relacja z seminarium „Szanse i możliwości rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych z udziałem środków PROW 2014-2020”.

W dniu 21 października 2015 roku zorganizowaliśmy wspólnie z mBankiem spotkanie poświęcone branży przetwórstwa produktów rolnych. Prezentacjom wygłaszanym przez specjalistów przysłuchiwało się około siedemdziesięciu uczestników.

Czytaj dalej


Ogłoszono termin naboru wniosków w ramach poddziałania 4.2. PROW 2014-2020 (wsparcie dla przetwórców rolno-spożywczych).

Po wielu miesiącach oczekiwania poznaliśmy termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej


Tytuł: Ogłoszono nabór wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020

Od 19 października do 17 listopada 2015 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków na operacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020.

Czytaj dalej


Trwają nabory wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

Aż 1,6 mld zł znajduje się w puli aktualnego konkursu w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie przeznaczone jest na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych bądź samych prac rozwojowych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Czytaj dalej


Postępy w przygotowaniu do uruchomienia programów pomocowych w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020

Należy oczekiwać, że w roku 2015 długo wyczekiwane nowe środki unijne wreszcie staną się powszechnie dostępne. Negocjacje z Komisją Europejską zbliżają się do końca. Dotychczas Komisja zatwierdziła 5 krajowych i 7 regionalnych programów operacyjnych.

Czytaj dalej


Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków z perspektywy 2014-2020!

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiła konkurs w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski należy składać w okresie od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

Czytaj dalej


Strony

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com